Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Διδασκόντων

Με την Υπουργική απόφαση Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, (ΦΕΚ 1340/16-10-02) που, χάριν συντομίας, ονομάστηκε «Καθηκοντολόγιο» των εκπαιδευτικών, έγινε μια προσπάθεια απ’ το Υπουργείο Παιδείας να συγκεντρώσει όλο το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Όμως στα άρθρα αυτής της Υπουργικής Απόφασης εντάχθηκαν ρυθμίσεις που καταστρατηγούν σε πολλά σημεία νομικές διατάξεις που ρυθμίζονται από νόμους που δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί. Έτσι παραβιάζονται βασικά εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών αλλά και η καθημερινή δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.
Α. ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Στην Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02,ορίζεται ότι:
Άρθρο 29: Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων
«….8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.
Άρθρο 36: Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων
«..17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία...»
….25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή..»
Στο Νόμο 1566/1985 όπως αυτός ισχύει σήμερα προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 13
«…8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους… Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.
Άρθρο 14
«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής: α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού. β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16. δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας. στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας. ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης.»
Η παρ.13 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2α της υποπαρ.Θ.2 της παρ.Θ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013)……
20. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 13 που αφορούν την υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς και την απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων και τις κυρώσεις για την παράβασή της αντίστοιχα, εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων Ν. 1566/1985, άρθρο 11. 'Οργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα «…2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
Είναι προφανές ότι οι διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 8 και 36 παρ. 17 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, καταστρατηγούν βασικές  νομικές διατάξεις καταπατώντας βασικά εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Στην προκειμένη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπληρώσουν την απουσία εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων, με προφορική εντολή του προϊσταμένου τους. Η απασχόληση αυτή, είναι μη νόμιμη διότι το έργο που καλείται να παράσχει ο εκπαιδευτικός αποτελεί ουσιαστικά παροχή εκπαιδευτικού έργου που δεν προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα και για αυτό οποιαδήποτε ενασχόληση είναι μη νόμιμη. Η εντολή δε της διοίκησης είναι άκυρη διότι δίνεται κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, κατ’ ευθεία παράβαση του νόμου, είναι αναιτιολόγητη, πάσχει ως αναφορά στον τύπο της διότι πρέπει να είναι γραπτή, ειδική και συγκεκριμένη.
Σε μια εποχή αποδόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος και απαξίωσης του ρόλου των εκπαιδευτικών ηθικά και οικονομικά, από τη μια, και, από την άλλη, με την υλοποιούμενη «αξιολόγηση» να χρησιμοποιείται ως ο δούρειος ίππος, για τη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου και της συρρίκνωσης του αριθμού των εκπαιδευτικών μέσω και των απολύσεων στο όνομα του « εξορθολογισμού και της αξιοκρατίας» της δημόσιας διοίκησης και της «δημοσιονομικής προσαρμογής» που επιβάλουν οι επιταγές της ΤΡΟΙΚΑΣ , κάποιοι διευθυντές στηριζόμενοι στις παραπάνω παράνομες διατάξεις, επιχειρούν να μας επιβάλουν έμμεση αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου. Με το πρόσχημα της αναπλήρωσης των κενών, όταν απουσιάζουν συνάδελφοι, και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, γίνεται προσπάθεια να παγιωθεί αυτή η τακτική αναπλήρωσης των κενών, όταν δεν είναι εφικτή η ανασύνταξη του ημερήσιου προγράμματος για την κάλυψη των κενών.
Καταρχάς πρέπει να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:
Ø  Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραβίαστο (ακόμη) και καθορίζεται από το άρ. 14 παρ. 13 Ν. 1566/85 και άρ. 48 παρ. 3 Ν. 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν  με τους μνημονιακούς  νόμους που το αύξησαν κατά δύο (2) ώρες (ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013)., λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους.
Ø  Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ως υπηρεσία για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική, αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3687/2008.
Ø  Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στο πλαίσιο του εργασιακού του ωραρίου, για να καλύψει το κενό συναδέλφου που απουσιάζει, αφού διαχωρίζεται με σαφήνεια η παροχή διδακτικού έργου και το είδος της εξωδιδακτικής απασχόλησης (Ν. 1566/85 άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 παρ. 20).
Ø  Η απασχόληση των παιδιών δεν εντάσσεται ούτε στο διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού ούτε στην εξωδιδακτική του απασχόληση, η οποία καθορίζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
Ø  Πολλοί διευθυντές σχολείων, επιχειρώντας να παρουσιαστούν νομότυποι και ερμηνεύοντας κατά την εκτίμησή τους  την παραπάνω υπουργική απόφαση, επιχειρούν να παραβιάσουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, επιβάλλοντάς τους να καλύπτουν στο κενό τους το κενό συναδέλφου που απουσιάζει (σε νόμιμη άδεια) ,όταν δεν είναι εφικτή η ανασύνταξη του ημερήσιου προγράμματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, τους επιβάλλουν να μπαίνουν σε τμήμα που δεν το έχουν στο ημερήσιο πρόγραμμα ή δεν το έχουν αναλάβει καθόλου κατά το τρέχον σχολικό έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 29 και τις παραγράφους 25 και 8 αντίστοιχα, της συγκεκριμένης Υπουργικής απόφασης. (Υπενθυμίζουμε ότι η κατανομή των τμημάτων και των μαθημάτων γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων).
Ø  Η παραπάνω υπουργική απόφαση που αναφέρεται σε «απασχόληση» των μαθητών από διαθέσιμο εκπαιδευτικό είναι προδήλως παράνομη, αφού είναι αντίθετη με όσα ρητά ορίζονται στο Ν. 1566/85 άρ. 14 παρ. 13, όπως αυτό ισχύει σήμερα, σχετικά με το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και σε καμία περίπτωση δεν υπερτερεί του ισχύοντα νόμου.
Ø  Η συνεκφορά «διαθέσιμος εκπαιδευτικός»  είναι γενική και αόριστη και επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες. Δεν αναφέρει πουθενά ότι διαθέσιμος είναι ο εκπαιδευτικός που έχει τη συγκεκριμένη ώρα κενό, (διαθέσιμος–η-ο: αυτός που δεν υπόκειται σε δέσμευση, που μπορεί να διατεθεί ελεύθερα –λεξικό Μπαμπινιώτη). Σύμφωνα, λοιπόν, και με την ερμηνεία του επιθέτου είναι αυτός που μπορεί (διατίθεται) να κάνει την αναπλήρωση επειδή είτε δεν συμπληρώνει το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριό του (ο όρος «διάθεση εκπαιδευτικών» χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική νομοθεσία μόνο για συμπλήρωση ωραρίου ή για υπερωρία) είτε μπορεί να κάνει αλλαγή-μετακίνηση της ώρας του μαθήματός του στο ωρολόγιο ημερήσιο πρόγραμμά του χωρίς να παραβιάζεται όμως το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο διδακτικό του ωράριο (όπως ορίζει ο Ν. 1566/85 άρ. 14 παρ. 13).
Ø   Είναι, συνεπώς, αυθαίρετη η ερμηνεία ότι διαθέσιμος εκπαιδευτικός για την κάλυψη του κενού είναι γενικά και αόριστα όποιος έχει κενό τη συγκεκριμένη ώρα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όσα ορίζει ο Ν. 1566/85 άρ. 14 παρ. 13 περί υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Ø  Συνεπώς, σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού η αναπλήρωση των κενών ή η ανασύνταξη του προγράμματος γίνεται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο. Διαφορετικά πρόκειται για καταστρατήγηση του διδακτικού τους ωραρίου και για υποχρεωτική υπερωρία. (Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από πρόταση του ΠΥΣΔΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.)
Ø  Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιονδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Εξάλλου, τα κενά του εκπαιδευτικού στο ωρολόγιο πρόγραμμα εντάσσονται στο εργασιακό του ωράριο και αξιοποιούνται από τον ίδιο για διδακτική προετοιμασία (προετοιμασία εποπτικών μέσων διδασκαλίας, φωτοτυπίες, διορθώσεις, προετοιμασία διαγωνισμάτων– τεστ- ασκήσεων-τετραδίων κ.ά.), για ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, δικαιολόγηση απουσιών και για εκτέλεση του συγκεκριμένου εξωδιδακτικού έργου που έχει αναλάβει, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς.
Ø   Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής κάλυψης κενού ή υπερωρίας, να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και, αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό).
Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι δεν τίθεται θέμα ωραρίου (8-2), που κάποιοι επιδιώκουν να επιβάλλουν και δεν το αποδεχόμαστε! Ούτε φυσικά και τα «προγράμματα» που αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων των σχολικών μονάδων με υποχρεωτικές ώρες παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο! Ενημερώνουμε τα σωματεία μας σε κάθε περίπτωση.  
B. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Ν. 1566, άρθρο 11 .κεφ. ΣΤ' Σύλλογοι διδασκόντων. «1…….2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά  τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες  διδασκαλίας των μαθημάτων…»
Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02,
Άρθρο 37: Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.) «….7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων.¨……. 14. Οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία.
15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές
Είναι προφανές ότι ο νόμος 1566 υπερισχύει της Υπουργικής Απόφασης και δεν μπορεί η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων να ξεπεράσει το ωράριο εργασίας του σχολείου και να ολοκληρώνεται στις 6 ή 7 το απόγευμα! Παράλληλα επιβάλλεται οι συνεδριάσεις των Συλλόγων να μη γίνονται σε μέρες απεργίας αλλά και κινητοποιήσεων. Παρεμπιπτόντως το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις εκδρομές-περιπάτους.  
Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, Άρθρο 39: Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων Α. Γενικά: «………..12. Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς και κηδεμόνες, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο, σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών εργασίας του σχολείου…».
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 είναι ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ διότι καταστρατηγεί το εργασιακό ωράριο του σχολείου και παραβιάζει το εργασιακό ωράριο του εργαζομένου.
Γ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
Στο Νόμο 1566/1985, όπως αυτός ισχύει σήμερα, προβλέπεται ότι Άρθρο 14 «…………6. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ώρων αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. "Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου." Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλή. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν πρέπει να αναθέτουν σε καμιά περίπτωση υποχρεωτικές υπερωρίες σε εκπαιδευτικούς! Η κάλυψη των λειτουργικών κενών απαιτούμε να γίνει με προσλήψεις αναπληρωτών.
Δ. ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ
Σχετικά με το ωράριο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας που διδάσκουν σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.183422/Δ2/02-12-2013/ΥΠΑΙΘ με θέμα:
« Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης», λαμβανομένων υπόψη της υποπ. Θ2, παρ.2 του N.4152/2013, και της παρ.3, αρ.48, του Ν.2413/1996 διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
«1.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν μεταταχθεί στην Α/θμια Εκπ/ση ακολουθούν το ωράριο της Α/θμιας.
2.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που αποσπώνται σε Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης προκειμένου να διατεθούν σε Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, με αίτησή τους, ακολουθούν το ωράριο της Α/θμιας.
3.Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που διατίθενται στην Α/θμια Εκπ/ση για συμπλήρωση ωραρίου ή ολικά, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ακολουθούν το ωράριο της Β/θμιας
Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, συνεπάγεται και η ανάλογη μείωση ωραρίου που ισχύει στην εκάστοτε βαθμίδα Εκπαίδευσης.»
Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται στην Π.Ε. να ακολουθούν το διδακτικό τους ωράριο που έχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις ανάλογες μειώσεις ωραρίων λόγω προϋπηρεσίας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Είναι προφανές ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μένουμε αδρανείς στην καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το νόμο, αλλά όπου διαπράττονται να καταγγέλλονται στο αρμόδιο συλλογικό συνδικαλιστικό όργανο. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, ως έκφραση του κράτους δικαίου στην καθημερινή συναλλαγή με τον πολίτη, απαιτεί οι εντολές των διοικούντων προς τους διοικούμενους να δίνονται γραπτά, ώστε αφ΄ ενός μεν να τεκμαίρεται η νομιμότητά τους και αφετέρου να είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων της διοίκησης,  στα πλαίσια εφαρμογής της συνταγματικά κατοχυρωμένης επίσης αρχής, αυτής της διάκρισης των εξουσιών, δεδομένου ότι η εκτέλεση προφορικών εντολών ενέχει τον κίνδυνο πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών, οι οποίες διαφορετικά θα αποσοβούνταν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 25 ΥΚ. Οι προφορικές εντολές δεν ελέγχονται και γι΄αυτό δεν υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσής τους.
Σε κάθε περίπτωση ο παιδαγωγικός μας ρόλος δεν μεγαλώνει όταν υποχωρούμε σε παράτυπες-παράνομες αξιώσεις της Διοίκησης στο όνομα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.
ü  Όταν ζητάνε για παράδειγμα ενεργά φοιτώντες μαθητές στις 10 Οκτώβρη, είναι προφανές ότι παρανομούν, μιας και ο χαρακτηρισμός γίνεται με τη λήξη του 1ου τετραμήνου!
ü  Όταν για να καλυφθεί κενό εκπαιδευτικού γίνεται αυθαίρετη αναπροσαρμογή προγράμματος με μείωση των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα!
ü  Όταν 50 μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, αλλάζουν συνεχώς τα ωρολόγια προγράμματα με ανακατανομή αναθέσεων μαθημάτων, για να καλυφθούν με κάθε δυνατό τρόπο τα κενά εκπαιδευτικών! Τα σχολεία, λόγω των μετακινούμενων εκπαιδευτικών αδυνατούν να φτιάξουν σταθερό πρόγραμμα, ενώ οι μαθητές μας αλλάζουν διαρκώς καθηγητές!
ü  Όταν μετακινούνται εκπαιδευτικοί σε 3-4 σχολεία χωρίς την ανακοίνωση κενών αλλά με προφορικές εντολές!
ü  Όταν αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο 4186 για τη μείωση των μαθητών σε τμήματα με μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ως εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με μόνιμους διορισμούς, την λειτουργία τμημάτων σύμφωνα με τις προτάσεις του κλάδου (20 μαθητές ανά τμήμα,10 μαθητές ανά καθηγητή σε τμήματα ειδικοτήτων-εργαστηρίων),  και τελικά συνθήκες αξιοπρεπούς λειτουργίας των σχολείων στις σημερινές συνθήκες της κοινωνικής αποδόμησης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιβάρυνση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Οι εργασιακές σχέσεις των καθηγητών είναι και συνθήκες μάθησης των μαθητών!
πηγή

Αθήνα 28/10/2014
Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δυτικής Αθήνας

 ·        ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
·        ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

Την ίδια στιγμή που χιλιάδες κενά συνεχίζουν να υπάρχουν στα σχολεία όλης της Ελλάδας [τμήματα συμπτύσσονται με 27-28 μαθητές, ακόμα και τμήματα κατευθύνσεων, μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα δεν διδάσκονται, καθηγητές αναγκάζονται να διδάσκουν σε 3 ή 4 σχολεία, ολοήμερα σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους] εξαιτίας των μηδενικών διορισμών και της υποχρηματοδότησης του δημόσιου σχολείου, ενώ μάλιστα ο Λοβέρδος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον πιστώσεις για διορισμούς αναπληρωτών ούτε καν από το ΕΣΠΑ, το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να προωθήσει με διαδικασίες εξπρές το νέο επιθεωρητισμό, ξεκινώντας άμεσα τις διαδικασίες αξιολόγησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Αποδεικνύεται περίτρανα πως το νέο φτηνό και ευέλικτο σχολείο της αγοράς προϋποθέτει την ύπαρξη ενός μηχανισμού πειθαρχικού ελέγχου που θα καλλιεργεί το φόβο και την εμπέδωση της “διαρκούς ανεπάρκειας” σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τελικά την υποταγή τους στα σχέδια της εξουσίας.
Με τη νέα εγκύκλιο οι διευθυντές σχολικών μονάδων καλούνται να κάνουν μέχρι 29/10 “δήλωση υποταγής” στο νέο επιθεωρητισμό, ενημερώνοντας τη σχετική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., για τα στοιχεία της οικείας σχολικής μονάδας, του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων από τους οποίους προβλέπεται να αξιολογηθεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 152/2013 και στη συνέχεια να καταχωρήσει, μέχρι τις αρχές Νοέμβρη, τον προσωπικό του φάκελο (portfolio), προκειμένου να αξιολογηθεί για το διοικητικό του έργου είτε δια ζώσης είτε ψηφιακά! Μέσα σε τρεις μέρες, από τις οποίες οι δύο δεν είναι καν εργάσιμες, ζητείται από τους διευθυντές να επικυρώσουν, απλά, την υποταγή τους στο νέο επιθεωρητικό πνεύμα που διέπει την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική. Αλήθεια ποια η χρηστικότητα της επιβεβαίωσης ήδη γνωστών στοιχείων, πέρα από την πολιτική εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί ήδη μια τετελεσμένη πραγματικότητα που δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί; Η αγωνία του υπουργείου να αποδείξει ότι η πολιτική του προωθείται απρόσκοπτη, χωρίς αντιστάσεις, παρά το γεγονός ότι ένας αριθμός διευθυντών δεν έχει κάνει καν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, το οδηγεί να παρακάμψει ακόμη και το ίδιο το δημιούργημά του:  το Π.Δ 152/2013 που περιλαμβάνει σαφώς και την αξιολόγηση του παιδαγωγικού έργου του διευθυντών. Διαδικασία ασφαλώς πολύ πιο σύνθετη και μακρόχρονη. Οι διαδικασίες εξπρές στην πράξη εκφράζουν τις πραγματικές πολιτικές προθέσεις του υπουργείου: να καμφθεί κάθε αντίσταση από τη μεριά των εκπαιδευτικών, να επιταχυνθεί η ατομική αξιολόγησή τους  και  να εξασφαλιστούν οι παχυλές αμοιβές των διάφορων εκπαιδευτικών στελεχών.

·        Καλούμε τους διευθυντές να μην υπογράψουν τη δήλωση υποταγής, να δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία-αποχή των ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ από όλες τις αξιολογικές διαδικασίες και να μη συμπληρώσουν τις σχετικές πλατφόρμες. Να συμπαραταχθούν με τον κλάδο και να μην γίνουν οι επιθεωρητές του.  Μαζική συμμετοχή στις  γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ  για να καθορίσουμε από κοινού την πορεία του κλάδου.
·        Να οργανώσουμε άμεσα, χωρίς χρονοτριβή, με όρους  ΜΑΖΙΚΟΥ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ κινήματος την αντίσταση του κλάδου μας στο σύγχρονο επιθεωρητισμό και να δυναμώσουμε την απόφαση για απεργία – αποχή με μέτρα ενίσχυσης της συλλογικής πάλης μας.

 27/10/2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Α’ ΕΛΜΕ 30/10 [Περιστέρι], Β’ ΕΛΜΕ 31/10 [Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα],
Γ’ ΕΛΜΕ 29/10 [Πετρούπολη, Ίλιον, Καματερό, Αγ. Ανάργυροι]

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Σήμερα, 19/10/2014, υπάρχουν διαρροές ( http://tinyurl.com/oaxnjew ) γι’ αυτό που ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΎΣΑΜΕ τόσο καιρό (και κάποιοι αφελείς μας έλεγαν για άλλη μια φορά "κινδυνολόγους"): η Κυβέρνηση σκοπεύει να ψηφίσει νέες μειώσεις των μισθών μας. Το φιλοκυβερνητικό ΒΗΜΑ αναφέρει ότι θα γίνει εξομοίωση του βασικού μισθού ΥΕ του Δημοσίου με το βασικό μισθό του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει ότι από τα 780 μικτά ο βασικός θα μειωθεί στα 680 για τους ΥΕ. Το ΒΗΜΑ ισχυρίζεται ότι οι νέοι βασικοί μικτοί μισθοί θα είναι οι εξής: ΥΕ: 680 (από 780), ΔΕ: 748 (από 858), ΤΕ: 996 (από 1.037), ΠΕ: 1.070 (από 1.092). Οι μισθοί όλων μας καθορίζονται ως πολλαπλάσιο του Βασικού Μισθού του Νεοεισερχόμενου ΥΕ, με συντελεστές. Δηλ, αν ο βασικός μικτός μισθός ΥΕ είναι χ, τότε ο βασικός μικτός μισθός ΔΕ είναι χ.1,1. Οι συντελεστές έχουν ως εξής: ΥΕ: χ, ΔΕ: χ.1,1, ΤΕ: χ.1,33, ΠΕ: χ.1,4. Έτσι προκύπτουν τα 1.092 μικτά που έχουμε τώρα για τον βαθμό ΣΤ. Με βάση αυτό, καθορίζονται μετά με παρόμοιο τρόπο οι μισθοί των υπόλοιπων βαθμών και κλιμακίων.
Αν ισχύσουν οι ίδιοι συντελεστές [ν. 4024/2011], τότε οι νέοι βασικοί μικτοί μισθοί θα έχουν ως εξής:
ΥΕ: 680
ΔΕ: 680.1,1 = 748
ΤΕ: 680.1,33 = 904
ΠΕ: 680.1,4 = 952
Για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αυτό θα σημάνει μείωση τουλάχιστον 100-150 ευρώ. Όμως, τα νούμερα που δίνει το ΒΗΜΑ είναι πολύ διαφορετικά, ισχυριζόμενο ότι οι εκπαιδευτικοί θα χάσουν 20-50 ευρώ. Γιατί αυτή η τεράστια διαφορά; Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, είτε ότι θα αλλάξουν οι συντελεστές (και θα γίνουν 1,1 - 1,46 - 1,57 για ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ αντίστοιχα) οπότε και η Κυβέρνηση θα επενδύσει στον κοινωνικό κανιβαλισμό, δηλ ουσιαστικά θα τσακίσει τους ΥΕ, ΔΕ [όπως περίπου έκανε πριν από 3 χρόνια η Κυβέρνηση ΓΑΠ που τσάκισε τους νεότερους συναδέλφους], είτε ότι το ΒΗΜΑ απλώς λέει ψέματα.
Όπως και να έχει, οι μειώσεις μισθών είναι μπροστά μας και οφείλουμε να κινητοποιηθούμε μαζικά, ενωτικά και μαχητικά αν θέλουμε να τις αποτρέψουμε.
------------------------------------------------------------
ΥΓ: Μιλάμε πάντα για βασικό ΜΙΚΤΟ μισθό. Υπ’ όψιν ότι οι κρατήσεις στο Δημόσιο είναι μεγαλύτερες από αυτές του ιδιωτικού τομέα.
ΥΓ2: Για τους παλιούς συναδέλφους, που, ενδεχομένως, να νομίζουν ότι δεν τους ενδιαφέρει και δεν τους αφορά, ας λάβουν υπ’ όψιν τους ότι μείωση του μισθού μας σημαίνει και μείωση των εισφορών μας για το Ταμείο Πρόνοιας (δηλ ΕΦΑΠΑΞ) και κυρίως μείωση για ΜΤΠΥ-ΤΕΑΔΥ, δηλ. τα Ταμεία που χορηγούν τις επικουρικές συντάξεις, τα οποία ήδη κάνουν περικοπές.
------------------------------------------
ΜΟΝΟ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/2014

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Just created my first powtoon presentation


Just created my first powtoon presentation.
"The principal parts of the ENGLISH VERB"
By epninos | uploaded: Oct. 12, 2014, 4:53 p.m.
http://www.powtoon.com/show/e1saOtY27vm/principal-parts-of-the-english-verb/

TAKE OFF B2 pp. 44-45 Writing

against    /əˈgɛnst/  prep.  = εναντίον
authorities = οι αρχές
benefit = όφελος
bigot = ο μισαλλόδοξος
bigoted = φανατισμένος
bigotry = μισαλλοδοξία
back = υποστηρίζω
citizen = πολίτης
commercial = εμπορικός
controversial = αμφιλεγόμενος
fund = χρηματοδοτώ
in favor of = υπέρ
integrate = ενσωματώνω
get involved in = take part in = συμμετέχω
majority = πλειοψηφία
make sense = βγαίνει νόημα
minority = μειοψηφία
priority = προτεραιότητα
promote = προωθώ
propose = προτείνω
racist = ρατσιστής
spokesman = εκπρόσωπος
support = υποστηρίζω
taxpayer = φορολογούμενος
viewer = τηλεθεατής
waste = σπαταλώ

WEBLIOGRAPHY
Greece Demographics Profile 2014
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
GREECE FACTS & FIGURES
Minorities in Greece
Demographics of Greece
Immigration to Greece [wikipedia]
Όχι στη λήξη του προγράμματος «Διάπολις: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών»

Languages spoken in Australia
Mind Map “RACISM”      [Prezi]TIPS
thesis statement [UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA]

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

TAKE OFF B1+ pp. 58-59 writing

B1 writing letter friend.jpg


outline of the letter
paragraph 1
why I’m writing the letter

paragraph 2
where to & why

paragraph 3
how to get there
what to do
when & why

paragraph 4
tell me what you think [agree-disagree]

USEFUL VOCABULARY
enjoyable, exciting, fun-filled, good, lovely, wonderful | disastrous HOLIDAY
go on, have, take / book / cancel a holiday
go swimming, surfing, snorkeling, scuba diving, skiing
sunbathe, sunstroke, heatstroke, dehydrate
ice cream, popsicle, ice cream soda,
swimsuit, swimming trunks, wetsuit
currents, scorpions, poisonous snakes, mosquitoes,Webliography

IN PDF FORMAT

ENGLISH WORDS WITH THE LETTER “O” PRONOUNCED /ʌ/

You can hear the pronunciation in MERRIAM-WEBSTERS

above
among
brother
come
comfortable
company
compass
cover
does
done
dove
dozen
frontier
government
honey
London
love
money
monk
monkey
month
mother
none
nothing
one
other
oven
smother
some
son
stomach
thorough
ton
won     [past tense of the verb “win”]
worry


REFERENCES:
The sounds of English in IPA symbols
Καναράκη, Γ. Ε. (1974). Η φωνολογική παρεμβολή της Νέας Ελληνικής εις το αγγλιστί γράφειν. Αθήναι
Avery, P. & Ehrlich, S. (1992). Teaching American English Pronunciation. Oxford: OUP
Kenyon, J. S. & Knott, T. A. (1953). A Pronouncing Dictionary of American English. Springfield, MA: Merriam-Webster
Nilsen, D. & Nilsen, A. (1973). Pronunciation contrasts in English. N.Y.: Regents Publishing Company
Swan, M. (1995). Practical English Usage. Oxford: OUP
Wells, J. C. (1990). Longman Pronouncing Dictionary. Harlow, Essex: Longman
Wijk, A. (1966). Rules of Pronunciation for the English Language. London: OUP


[E. P. Ninos]