Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Η ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Αγγελική Φατούρου
μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ

ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΜΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κάνοντας χρήση του άρθρου 25, παράγραφος 3, του νόμου 3528 (ΦΕΚ 26/τΑ’/09.02.2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»), αρνούμαστε την εκτέλεση της ανωτέρω εντολής σύμπτυξης τμημάτων ως προδήλως παράνομης, διότι αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 4, του νόμου 3848 (ΦΕΚ 71/τΑ’/ 19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.») με τις οποίες σαφώς ορίζεται ότι κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους δεν είναι δυνατή η μεταβολή του αριθμού των τμημάτων, για την ακρίβεια: «… Η απόφαση αυτή (του αριθμού των τμημάτων) μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.».
 Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για περαιτέρω ενέργειες.  


 ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528(ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007)
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.    
                                   ʼαρθρο 25
                 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών
1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή,
την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και
να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο
υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει
και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανο−
νιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα
από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη
διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει
να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο
μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται
στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848 (ΦΕΚ 71/Α/19.05.2010)
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας 
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
                               αρθρο 7
Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων
…………………………………………………
4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσδήποτε πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και
των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων,
τάξεων, κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική
μονάδα της οικείας βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με από−
φαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου