Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ENGLISH WORDS WITH THE LETTER “O” PRONOUNCED /ʌ/

You can hear the pronunciation in MERRIAM-WEBSTERS

above
among
brother
come
comfortable
company
compass
cover
does
done
dove
dozen
frontier
government
honey
London
love
money
monk
monkey
month
mother
none
nothing
one
other
oven
smother
some
son
stomach
thorough
ton
won     [past tense of the verb “win”]
worry


REFERENCES:
The sounds of English in IPA symbols
Καναράκη, Γ. Ε. (1974). Η φωνολογική παρεμβολή της Νέας Ελληνικής εις το αγγλιστί γράφειν. Αθήναι
Avery, P. & Ehrlich, S. (1992). Teaching American English Pronunciation. Oxford: OUP
Kenyon, J. S. & Knott, T. A. (1953). A Pronouncing Dictionary of American English. Springfield, MA: Merriam-Webster
Nilsen, D. & Nilsen, A. (1973). Pronunciation contrasts in English. N.Y.: Regents Publishing Company
Swan, M. (1995). Practical English Usage. Oxford: OUP
Wells, J. C. (1990). Longman Pronouncing Dictionary. Harlow, Essex: Longman
Wijk, A. (1966). Rules of Pronunciation for the English Language. London: OUP


[E. P. Ninos]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου